Betaalbaar, beschikbaar en duurzaam

De laagste huurprijzen vind je bij De Key. Dat blijkt uit de Aedes Benchmark 2017*. Lage huurprijzen horen bij een corporatie. Maar dat gaat niet vanzelf, daar moet je hard aan werken. Met succes doet De Key dat al 150 jaar. Daarom staan we in 2018 met trots stil bij anderhalve eeuw werken aan betaalbaar wonen.

Blijven groeien

Een lage huur alleen is niet voldoende. Er moeten ook voldoende woningen beschikbaar zijn. Gelukkig bouwen we weer volop. Daardoor blijft De Key groeien met vele honderden woningen per jaar. Helaas is dit in onze regio een druppel op de gloeiende plaat. De vraag naar woningen stijgt harder dan er wordt gebouwd. Aandacht voor doorstroming blijft daarom van essentieel belang. De introductie van het jongerencontract door de Amsterdamse corporaties gaat daarbij helpen. Maar de effecten daarvan worden pas over tien jaar een beetje zichtbaar. Zo langzaam veranderen systemen!

Energietransitie

De energietransitie is de grootste uitdaging voor de komende jaren. Corporaties zitten in de voorhoede met het verduurzamen van hun woningen. Maar het moet nog sneller. Om in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben, moet De Key vanaf nu elke maand honderd woningen verbeteren. Dat is financieel en organisatorisch een mega-opgave. We kunnen het niet alleen. De steun van betrokken bewoners is van cruciaal belang. De Key ondersteunt de komende jaren meer community-vorming in onze complexen. Hopelijk helpt dat ook bij de energietransitie.

Blijven vernieuwen

De combinatie van betaalbaarheid, beschikbaarheid en verduurzaming vraagt om permanente vernieuwing. Stilstand is geen optie. Dat is niet eenvoudig, zeker met een overheid die altijd weer nieuwe administratieve regels uitvaardigt. Zo vormde in 2017 de splitsing van DAEB en niet-DAEB-bezit een grote uitdaging. Gelukkig hebben we van die uitdaging een kans weten te maken. Op 1 januari 2018 is Lieven de Stad B.V. gestart. Een rechtspersoon die werkt zonder staatsteun; maar die wel werkt aan dezelfde doelstellingen als De Key. Wat een uitdagend vooruitzicht voor de komende decennia.

* De Key behoort tot de 10% corporaties met gemiddeld de laagste huren. Zie ook mijn blog over dit onderwerp.

Leon Bobbe,
directievoorzitter

Kerncijfers 2017

36.358 Woningen/verhuureenheden
 • Sociale huurwoningen 23.011
 • Studentenwoningen 5.321
 • Short Stay facitilities 1.567
 • Vrije sector huur 1.359
 • Woonzorg 367
 • BOG 1.339
 • Parkeren 3.394
€ 54,7 mln Onderhoud

Uitgegeven € 54,7 mln aan:

 • Planmatig onderhoud 35.384
 • Mutatieonderhoud 7.464
 • Dagelijks onderhoud 14.366
 • Lasten onderhoudsactiviteiten -2.561
7,3 Rapportcijfer van
onze bewoners
 • Contact 6,9
 • Woning zoeken 7,2
 • Nieuwe woning 7,1
 • Huur opzeggen 7,5
 • Reparaties 7,4
 • Onderhoud 7,6
 • Koop 7,8
€ 635,7 mln Jaarresultaat
 • Exploitatieresultaat 34.652
 • Verkoopresultaat 22.868
 • Onrendabele investeringen 2.435
 • Mutatie actuele waarde 647.550
 • Vennootschapsbelasting -71.819
 • Resultaat deelnemingen 24
5.684 Afgesloten huur en
koopcontracten
 • Regulier sociale huur 387
 • Studenten 2.055
 • Short Stay facilities 2.602
 • Jongerencontracten 347
 • Verkoop woningen 247
 • Verkoop BOG 8
 • Verkoop parkeren 38
3204 Energielabelstappen gerealiseerd

Wie wonen bij De Key?

Eind 2017 stond het saldo van lopende huurcontracten op 30.634 voor woningen in Amsterdam, Diemen, Zandvoort, Hillegom en De Bilt. We heetten dat jaar 5.663 keer nieuwe huurders welkom in een woning. In Amsterdam startten 5.004 woonstarters hun wooncarrière bij De Key. Deze woonstarters kregen een huurcontract voor bepaalde tijd. Zo wordt de doorstroming bevorderd en blijven woningen beschikbaar voor de doelgroep. Want jongeren komen er maar moeilijk tussen op de Amsterdamse woningmarkt.

Hoe huisvesten we kwetsbare mensen?

De Key zet zich in voor huisvesting van kwetsbare mensen, zoals statushouders en mensen die zelfstandig wonen met professionele begeleiding. Een eigen woonplek met zorg op maat in de wijk vormt een basis voor deelname aan de maatschappij. In Amsterdam gaat 1 op de 3 sociale huurwoningen naar iemand uit de kwetsbare doelgroep. De gemeente, zorgaanbieders en woningcorporaties maakten werkafspraken om het (begeleid) zelfstandig wonen tot een succes te maken. De Key richt zich binnen de kwetsbare doelgroepen vooral op jongeren tot 28 jaar.

Woonproject Lieven: samen wonen, samen doen!

In de Delflandpleinbuurt in Amsterdam Nieuw-West bouwt De Key woonproject Lieven, waar straks zo’n 1200 jongeren tussen de 18 en 27 jaar kunnen wonen. Bewoners beheren samen met hun buren hun eigen woonplek en vormen een netwerk. Zij helpen elkaar een goede start te maken in Amsterdam. Lieven wordt een ontmoetingsplek voor de hele buurt, waar volop ruimte is voor initiatieven van (buurt)bewoners. Met dit woonproject maakt De Key haar ambities waar: woonstarters krijgen de kans een toekomst op te bouwen in Amsterdam.

Hoe komen bewoners met De Key in contact?

De Key communiceert op verschillende manieren met bewoners. De wijkteams zijn het aanspreekpunt voor persoonlijke face-to-face-contacten. De website is voor steeds meer mensen een gemakkelijke ingang naar informatie en om reparatie-verzoeken, maar ook klachten of juist tips en complimenten te delen. Dat leidt ook tot verschuivingen bij de telefonische klantcontacten.

Hoe brengen we de organisatie in beweging?

Veranderingen in de koers vragen om veranderingen in de organisatie. Collega’s krijgen ruimte om zich te ontwikkelen, om te leren, te groeien. Steeds meer mensen maken de overstap naar een andere functie, vaak binnen De Key, soms ook daarbuiten. Ondanks de aanzienlijke interne doorstroom is het totaal fte en aantal medewerkers in 2017 vrijwel hetzelfde gebleven als in 2016. Waar sprake is van het extern opvullen van opengevallen plekken gebeurde dit veelal met een tijdelijk contract.

Downloads

Download het complete De Key jaarverslag 2017 of de verschillende delen afzonderlijk.